نحوه دسترسی !

مراجعین محترم شما می توانید از طریق شماره قبض و رمز اینترنتی درج شده بر روی آن ، ریپورت گرافی خود را به صورت آنلاین دریافت نمایید .